دریل ۱۳ صنعتی نیمه گیربکسی ۶۱۳۹ | NEC | ابزار ممقانی

دریل ۱۳ صنعتی نیمه گیربکسی ۶۱۳۹
NEC قدرت : ۷۱۰ وات 880000